شرکت باتاب تجارت فخر سپهر با گروه آموزشی متخصص و جوان آمادگی آموزش در انواع زمینه و سطوح مختلف فنی و مهندسی رادار است.