این شرکت در زمینه طرح‌های توجیهی و راه‌اندازی و یا ساخت واحدهای تولیدی و غیرتوحیدی و سایر فعالیت‌های اقتصادی مجاز، اقدام به مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه اخذ وام می‌کند.