پرونده‌های ارجاعی به دایره حقوقی با توجه به وضعیت خاص هر یک از آن‌ها، دسته‌بندی‌شده و تصمیم‌گیری می‌شود. با توجه به ماهیت هر پرونده، بایستی اقدامات خاص مربوط به همان پرونده انجام شود. اقداماتی نظیر مذاکره، ارسال اخطاریه و اظهارنامه، طرح دعوای حقوقی و کیفری درم حاکم مختلف ازجمله دادگاه، دادسرا، شورای حل اختلاف و …، طرح دعوای ثبتی، اجرای احکام مختلف تأمین خواسته، دستور موقت، دستور جلب، ممنوع‌الخروج نمودن بدهکار و … با توجه به رویکرد دایره حقوقی در این مرحله، بهترین راه برای اقدام در خصوص هر پرونده انتخاب‌شده، وارد مرحله اجرایی می‌شود.